danh lo bai ban - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước thời gian qua đã góp phần phát huy dân chủ, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Từ đó, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận.
0:00/0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng Bình Phước tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên tuyến biên giới.
Bộ đội Biên phòng Bình Phước tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên tuyến biên giới.

Hiện nay, Ðảng bộ tỉnh Bình Phước có 19 đảng bộ trực thuộc; 747 tổ chức cơ sở đảng; 2.406 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 39.049 đảng viên. Thời gian qua, tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ những tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thêm vào đó, Bình Phước là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, có dân tộc thiểu số với trình độ học vấn chưa cao cho nên ảnh hưởng việc nắm bắt, tiếp cận tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh.

Một số địa phương trong tỉnh chưa chú trọng đối thoại để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác nắm, phản ánh, phân tích và dự báo tình hình tư tưởng nhân dân ở một số đơn vị chưa sâu sát. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiếp tục chống phá công cuộc đổi mới đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác dân vận của Ðảng, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của toàn Ðảng. Từ đó, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương; trong đó, có nội dung về công tác dân vận, được cấp ủy các cấp quan tâm quán triệt, triển khai đầy đủ, sáng tạo. Việc nắm bắt tình hình và giải quyết những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân được chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác xây dựng Ðảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh.

Khi nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân được nâng lên cho thấy, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Ðồng chí Lê Thị Xuân Trang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết: Trong công tác dân vận, cần phải giải quyết song hành giữa bảo vệ quyền, lợi ích cho nhân dân và giúp người dân hiểu đúng chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cán bộ làm công tác dân vận cũng phải thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo"; xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo và nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng.

Ðến nay, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh Bình Phước đã xây dựng được hơn 5.527 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị; xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, trở thành hạt nhân tiêu biểu trong các đơn vị, cộng đồng với những mô hình hay, cách làm hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong công tác dân vận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước luôn coi trọng công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp công dân nhằm giải quyết những vấn đề nhân dân đặt ra trong khuôn khổ pháp luật một cách thấu đáo, có trách nhiệm; đồng thời, nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về tinh thần trách nhiệm và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Bù Gia Mập là một huyện miền núi, biên giới của tỉnh Bình Phước, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 36%, trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo tuy đã giảm mạnh nhưng vẫn còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 14 vụ khiếu kiện đông người với gần 600 hộ dân. Các vụ việc này đều liên quan đến việc thu hồi đất của các hộ dân xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng làm rẫy để giao cho các nông lâm trường quản lý.

Ðồng chí Phan Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bù Gia Mập cho biết: Ðể giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, đông người, huyện Bù Gia Mập đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan của tỉnh; đồng thời, xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để giải quyết các vụ việc theo quy định. Theo đó, huyện thành lập các hội đồng, tổ công tác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; đối với những trường hợp đủ điều kiện thì cấp đất theo quy định của Trung ương và địa phương. Ðến nay, hầu hết các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài đã được huyện, tỉnh ban hành quyết định giải quyết tập thể từ một đến hai lần và ra thông báo về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại.

Với sự lãnh đạo của Ðảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước đã ngày càng đi vào nền nếp, không ngừng đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, tạo sự khởi sắc và chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Công tác dân vận chính quyền đã ngày càng đổi mới, theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân. Từ đó, góp phần phát huy dân chủ, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và sự đồng thuận xã hội, tạo khí thế thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy ngày càng hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân.