bằng hữu - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm

NDO -

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đồng chủ trì. Cùng dự có đại diện các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố toàn quốc. Hội nghị được tiến hành trực tuyến đến Trụ sở Công an các tỉnh, thành phố cả nước.

Các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, quán triệt nội dung Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 15-KL/TW của Ban Bí thư...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp quyết liệt, sáng tạo, nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia…

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm. Kết quả đó đã đóng góp tích cực bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước.

Đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay có sự đóng góp rất quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm; sự cống hiến, hy sinh to lớn của lực lượng Công an và các lực lượng chức năng.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đó, đòi hỏi phải quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt, sự thống nhất của cả hệ thống chính trị, phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) và Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị (khóa XI) là sự tiếp tục cụ thể hóa chủ trương trên.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội các cấp sớm tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 13 của Bộ Chính trị, Kết luận số 15 của Ban Bí thư. Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự.

Đảng đoàn Quốc hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, phân công, phân cấp cụ thể, rõ trách nhiệm, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an với Quân đội, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chỉ đạo của Đảng về bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.