ca cuoc online - Sự cố tấn công mạng giảm 33%

Trong tháng 1 năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 950 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 33% so với tháng 12 năm ngoái.