lô to online - Hướng tới 42%-43% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, phấn đấu số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt tỷ lệ 42%-43%; tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt tỷ lệ 33%-33,5%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1% dân số.
0:00/0:00
0:00
Chế biến trái cây tại nhà máy Tanifood, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: THÀNH THUẬN
Chế biến trái cây tại nhà máy Tanifood, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: THÀNH THUẬN

Ngày 5/1/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quyết định số 24/QĐ-BHXH ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, phấn đấu số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt tỷ lệ 42%-43%; tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt tỷ lệ 33%- 33,5%. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ 94,1% dân số.

Theo đó, để đạt mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết chuyên đề, các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của ngành và các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, phấn đấu số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt tỷ lệ 42%-43%; tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt tỷ lệ 33%- 33,5%. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ 94,1% dân số.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ cấp tỉnh đến cấp xã; tăng nhanh, bền vững độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới lộ trình thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo các nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Chủ động phối hợp các bộ, ngành trong việc xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Bám sát tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, nhất là những vấn đề cấp bách phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; chấn chỉnh, khắc phục triệt để việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ; đồng thời phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách; quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Tăng cường công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, giá trị, lợi ích của việc tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân.

Chương trình cũng tập trung vào 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung tăng nhanh diện bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường công tác thu, giảm và thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại các Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/3/2018, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017; Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022, Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022; Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Thứ hai, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài lực được giao để ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính và các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; Giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng bảo đảm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; Thực hiện phân bổ dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao.

Thứ ba, tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật: Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Thực hiện rà soát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trong toàn ngành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, bảo đảm tính hợp pháp của văn bản, đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tiễn.

Thứ tư, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới: Tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng độ bao phủ và phát triển người tham gia; tăng cường công tác giám sát về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở các địa phương; tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Dược và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024; hoàn thành xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức trong ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 31/3/2024.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và thủ tục hành chính; tập trung xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách thủ tục hành chính; tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm toàn trình và chất lượng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai có hiệu quả các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thứ sáu, triển khai Hiệp định về bảo hiểm xã hội đã ký kết với Hàn Quốc và tiếp tục đẩy mạnh đàm phán ký kết Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội với các nước khác; Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế phục vụ cho sự phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành Chương trình hành động cụ thể của đơn vị trong tháng 1/2024. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất ngày 20/2/2024 để tổng hợp, theo dõi.