web cá cược - Hơn 33,5 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Hơn 33,5 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia sẽ được cấp không thu tiền cho khoảng 531 nghìn học sinh tại các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn tại 42 tỉnh.
0:00/0:00
0:00
Một lớp học tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Một lớp học tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Ngày 23/2, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 241/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022-2023.

Cụ thể, Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền gần 33.509 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2022-2023. Đây là số gạo hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 116/2016/NĐ-CP).

Theo Quyết định này, 530.701 học sinh tại 42 địa phương được cấp gạo hỗ trợ trong dịp này.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp và kế hoạch tiếp nhận gạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, giao nhiệm vụ cho các cục dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân các tỉnh.

530.701 học sinh tại 42 địa phương được cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ trong học kỳ II năm học 2022-2023.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp số lượng gạo thực tế tiếp nhận của địa phương trong học kỳ II thấp hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng gạo đề nghị của địa phương.

Trong trường hợp số lượng gạo thực tế địa phương tiếp nhận trong học kỳ II cao hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định, thì tổng hợp đề nghị của địa phương, trình Bộ Tài chính xuất cấp gạo bổ sung để kịp thời xuất cấp cho các địa phương trong năm học.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức giao, nhận gạo dự trữ quốc gia bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và văn bản hướng dẫn của Bộ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn số 15777/BTC-TCDT ngày 4/11/2016 của Bộ Tài chính về thực hiện hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, bảo đảm việc tiếp nhận, phân loại, sử dụng gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, tránh để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối gạo.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp để cấp phát cho các đối tượng theo đúng quy định.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu báo cáo tại Điều 1 Quyết định này.

Trước đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, trong năm 2022, số lượng gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh thuộc nhóm đối tượng trên ở 42 tỉnh, thành phố là 67.223 tấn.